VJVPqzh2kH0.jpg

President

Shirochenko
Ludmila

Ryyct4rOoUk.jpg

Vice-president

Mazeika Yauhenii